Διαφορά τελικού Προϊόντος

Υπάρχει ενδεχόμενο η απεικόνιση των ειδών να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν . Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένη απεικόνιση των ειδών.

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή .